top of page
天主教法典注釋(碧岳學社法典叢書01)

天主教法典注釋(碧岳學社法典叢書01)

HK$200.00價格

簡介:目錄
第一卷 總則

第二卷 天主子民
    第一編 基督信徒
    第二編 教會聖統制
        第一組 教會最高權力
        第二組 地區教會及其組織
    第三編  獻身生活會及使徒生活團
        第一組  獻身生活會
        第二組  使徒生活團

第三卷  教會訓導職

第四卷  教會的聖化務職
    第二編  其他敬禮行為
    第三編  聖所及節期

第五卷  教會財產

第六卷  教會刑法
   第一編  刑事罪與罰總論
   第二編  刑罰分論

附錄一
附錄二
附錄三
參考書目

 

作者:陳介夫
出版:碧岳學社文化事業
分類:教會叢書
初版:1992.12
頁數:781
ISBN : 9789868644250
No. 3073005004

bottom of page