top of page
曠野聖祖的生活

曠野聖祖的生活

HK$24.00價格

簡介:此書有兩個目的,首先概略地解釋一些關乎同性吸引的觀念,以及幫助讀者明白有同性吸引傾向的人如何可以學習度貞潔的生活。第二個目的是就同性結合——所謂同性婚姻——提出天主教的正統立場。

                                           

作者:隱名氏

譯者  : 任達義
出版:大嶼山神樂院出版

分類:傳記

頁數:84

No. 3163022002

bottom of page